Läsbart

BÖCKER FÖRFATTADE AV HANS GORDON

DEN DUBBLA IDENTITETEN
Boken är skriven av Hans Gordon
och Lennart Grosin och utgör
deras gemensamma doktors-
avhandling. Den publicerades 1973
och är utgiven på Korpens förlag.

INSIKTER I GRUPP
Boken bygger på Hans Gordons
erfarenheter av psykodynamiskt
inriktad, gruppanalytiskt arbete.
Den utkom 1981 på AWE/
Gebers förlag.

INTERVJUMETODIK
Boken skrev Hans Gordon när han under 1960-talets
slut tjänstgjorde som e. universitetslektor vid
Stockholms universitet. Den utkom 1970 i en
första upplaga på AWE/Gebers förlag och följdes
senare upp med flera upplagor.

PERSONBEDÖMNING VID REKRYTERINGS-
OCH URVALSARBETE
Boken, som bygger på Hans
Gordons omfattande erfarenheter
av personbedömning, utkom 1997
på Studentlitteratur.

PSYKOLOGISKA MÖTEN
Boken utgörs av tjugosex artiklar, vilka publicerats i den exklusiva tidskriften
Meetings International. Artiklarna kan läsas som
fristående texter om människans och gruppens psykologi.
Boken utkom i januari 2007 på förlaget Koala Publishing.

________________________________________________

BÖCKER DÄR HANS GORDON MEDVERKAT
I följande utgiven litteratur har Hans Gordon medverkat med artiklar.

“MAN BARA ANPASSAR SIG HELT ENKELT”
Boken är en forskningsrapport, byggd på en
fältstudie om människors anpassning till de nya
förorterna runt Stockholm som växte
fram under 1960-talet, särskilt Skärholmen.
Tillsammans med psykiatern och leg. läkare Peter Molin
medverkade Hans Gordon som forskningsledare,
medförfattare och redaktör.
Boken utkom på PAN/Norstedts förlag år 1972.

DEN ANALYTISKA GRUPPEN
Boken om gruppanalys i teori och praktik har
redigerats av Inge Widlund. Hans Gordons kapitel
i boken heter “Gruppens psykologi.
Några socialpsykologiska perspektiv”.
Boken kom ut på Natur & Kultur 1995.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN AVIATION
Boken utgörs av ett antal föredrag som hölls under
en internationell flygpsykologisk konferens.
Hans Gordons bidrag heter “Selection of ab initio pilot
candidates: The SAS system”.
Boken är redigerad av Eric Farmer och gavs ut vid
Avebury Technical/Academic Publishing Group år 1991.

DEN TRANKELLSKA VÄNDNINGEN
Arne Trankell var verksam som professor i
pedagogik och pedagogisk psykologi vid Stockholms
universitet 1957-1984. Han var under en tid även
Hans Gordons chef. Hans Gordon kom även att
medarbeta med Trankell i flera psykologiska utredningsuppdrag,
särskilt de som inriktade sig på pilotlämplighet och flygpsykologi.
Boken, som är en skrift om Trankells betydelse och hans arv inom
svensk pedagogisk och psykologisk forskning, är utgiven av
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, under
redaktion av Anders Gustavsson och Per-Johan Ödman.
Den utkom 2006. Hans Gordons artikel i boken heter
“Konsten att bedöma människor. Utredningsmetodiska synpunkter”.

AKTUELLA VITTNESPYKOLOGISKA FRÅGOR
Den här skriften utgörs av en forskningsrapport,
utgiven av Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Den utkom 1994. Redaktörer är Anders Gustavsson
och Astrid Holgersson. Hans Gordons bidrag heter
“Rekonstruktion av det okända”.